วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

จะซื้อที่ดินควรตรวจสอบอะไรบ้าง


รูปภาพของ นายหน้าสุรินทร์

จะซื้อที่ดินควรตรวจสอบอะไรบ้าง
ผู้ที่ต้องการซื้อที่ดิน ต้องระมัดระวังมากเนื่องจากเป็นจำนวนเงินที่สูงเสี่ยงต่อการถูกโกงมาก
ดังนั้นเพื่อให้ได้ที่ดินที่ตรงกับความต้องการของคุณ ไม่ถูกหลอกควรจะพิจจารณาดังต่อไปนี้
ต้องการซื้อที่ดินควรตรวจสอบอะไรบ้าง

ต้องตรวจสอบที่ดินว่าเป็นโฉนดอะไร ต้องเป็นโฉนดที่ดิน หรือ น.ส.4
ที่เป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดที่ดินเท่านั้นที่สามารถซื้อขายโอนกรรมสิทธ์ ได้
นอกนั้นต้องเสี่ยงหากต้องสูญไป อ่าน..โฉนดที่ดินมีกี่ประเภท ลักษณะอย่างไร
ตรวจสอบเช็คข้อมูลที่กรมที่ดินก่อน แผนกรังวัดที่ดินดูว่าที่ที่เราจะซื้ออยู่ในข่ายมีปัญหาหรือไม่
ตรวจสอบที่ดินที่คนขายพาไปดูเป็นที่ตรงกับโฉนดหรือไม่ เป็นโฉนดหรือ นส.3
เนื้อที่ขายกับเนื้อที่ที่วัดจริงตรงกันหรือไม่บ่อยครั้งที่พอซื้อไปแล้วพอวัดใหม่เนื้อที่หายไปเป็นไร่ก็มี
ตรวจสอบว่าเป็นที่สาธารณะหรือเปล่า นอกจากตรวจที่กรมที่ดินต้องไปถามกรมชลประทาน ถ้าใกล้ป่าไม้ต้องตรวจสอบที่กรมป่าไม้ด้วยว่าอยู่ในเขตป่าสงวนหรืออุทยานอะไรหรือไม่
การซื้อที่ดินทุกครั้ง จะต้องมีการทำสัญญาจะซื้อจะขาย กันอย่างถูกต้องทุกครั้งต้องหน้าเจ้าหน้าที่ที่ดิน
ราคาที่ดินแพงเกินไปหรือไม่โดยเปรียบเทียบกับที่ดินที่ขายทำเลบริเวณใกล้เคียง ดูด้วยว่าใครเป็นคนจ่ายค่าโอนแล้วบวกค่าใช้จ่ายการโอนเข้าไปในราคาด้วย
8ลักษณะที่ดิน สภาพแวดล้อมของที่ดิน ว่าหลักกฎหมายอนุญาตใช้ประโยชน์หรือก่อสร้างบนที่ดินที่จะซื้อได้หรือไม่ ตรงกับความต้องการของเราหรือไม่ เช่นต้องการซื้อที่ปลูกบ้านต้องเป็นที่ในแหล่งชุมชน ปลอดภัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่มีมลพิษ หรือซื้อทำธุรกิจต้องดูว่าสภาพแวดล้อมสถานที่ใกล้เคียงเอื้อประโยชน์ในการทำ ธุรกิจหรือไม่ หรือต้องการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมต้องเป็นที่ดินในเขตพื้นที่สีม่วง เป็นต้น
**การ ซื้อที่ดินต้องตรวจสอบให้ละเอียดรอบคอบ และต้องทำสัญญาซื้อขายที่กรมที่ดินทุกครั้ง เพราะเป็นมูลค่าสูง จะได้ไม่ถูกโกง ไม่สูญเงินไปเปล่าประโยชน์ และตรงตามความต้องการของคุณอย่างแท้จริงจริง

การครอบครอง ปรปักษ์ ที่ดิน

รูปภาพของ นายหน้าสุรินทร์
การครอบครองปรปักษ์ที่ดิน คืออะไร
การครอบครองปรปักษ์ที่ดิน คือการแย่งกรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดินที่มีเจ้าของ โดยเปิดเผยว่าตัวเองเป็นเจ้าของได้อาศัยและได้ใช้ประโยชน์ที่ดินนั้นมาเป็นระยะเวลา 10 ปีแล้วสามารถครอบครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นตามกฎหมายได้ทันที แต่ต้องเป็นที่ดินที่มีเอกสารโฉนดที่ดิน น.ส4 เท่านั้นถ้าเป็นเอกสารโฉนดอื่นไม่ได้
ครอบครองปรปักษ์ที่ดิน คืออะไร อาศัยบนที่ดินมา 10 ปีจดทะเบียนเป็นเจ้าของได้หรือไม่
กรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นจะยังไม่สมบูรณ์ จนกว่าจะไปจดทะเบียนกับเจ้าหน้าที่กรมที่ดินก่อน โดยต้องไปร้องขอต่อศาล เพื่อให้ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาแสดงสิทธิ์ในที่ดินว่า คุณเป็นเจ้าของที่ดินตามกฎหมายแล้ว จากนั้นก็ต้องไปดำเนินการติดต่อยังสำนักงานทะเบียนที่ดิน กรมที่ดิน เพื่อจดทะเบียนที่ดินเปลี่ยนแปลงชื่อเจ้าของที่ดินเดิมในโฉนดที่ดินนั้น มาเป็นของเราก่อน เพื่อใช้ยืนยันสิทธิ์การครอบครอง ถ้าเราไม่ไปจดทะเบียนเราจะอ้างสิทธิ์กับเจ้าของเดิมได้เท่านั้น แต่ไม่สามารถอ้างกับผู้อื่นที่มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์อย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้
ญาติ หรือผู้อาศัย บนที่ดินของผู้อื่นมาเป็นระยะเวลา 10 ปีแล้ว สามารถจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ในที่ดินเนื่องจากการครอบครองปรปักษ์ได้หรือไม่
ได้หากอาศัยอยู่อย่างเปิดเผยเจตนาเอาเป็นเจ้าของเอง โดยที่เจ้าของก็รู้ อยู่ติดต่อกัน 10 ปีขึ้นไป แต่ต้องไม่ใช่การเช่า หรือได้รับอนุญาตจองเจ้าของ เพราะไม่มีเจตนาเป็นเจ้าของเอง
ตัวอย่างเช่น
สมมติที่ดินของเราให้ญาติสร้างบ้านอยู่มาเป็นระยะเวลาเท่ากับหรือมากกว่า 10 ปีแล้วต่อมาเราไม่อนุญาตให้อยู่ต่อ ญาติจะมาอ้างว่าได้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน โดยการครอบครองปรปักษ์ 10 แล้วไม่ได้ เนื่องจากการครอบครองเป็นการครอบครองโดยอาศัยสิทธิ์ ซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าของ แต่หากเจ้าของบอกให้รื้อแล้วญาติคุณยังไม่ยอมออกอยู่ต่อไปจนระยะเวลา 10 ปี แบบนี้จึงจะสามารถอ้างครอบครองปรปักษ์ได้ เพราะการอยู่ต่อไปเป็นการอยู่ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของเองโดยมิได้อยู่โดยอาศัยสิทธิอนุญาตจากเจ้าของ
หลักฐานที่จะต้องนำมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อขอจดทะเบียนประเภทได้มาโดยการ ครอบครองปรปักษ์ ได้แก่
คำสั่งหรือคำพิพากษาอันถึงที่สุด ที่แสดงว่าผู้ขอได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครอง
บัตรประจำตัว สำเนาทะเบียนบ้าน
โฉนดที่ดินฉบับเจ้าของที่ดิน
ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนประเภทได้มาโดยการครอบครอง
ค่าคำขอแปลงละ 5 บาท
ค่าธรรมเนียมตามราคาประเมินของทางราชการ ร้อยละ 2
ใครที่มีที่ดินหลายแปลงควรจดจำและหมั่นไปตรวจสอบที่ดินของตรงว่ามีใครมายึด ครอบครองที่ดินของตันเองไปหรือไม่ถ้ามีควรฟ้องขับไล่อย่างปล่อยไว้เป็นเวลา นานเกิน 10 ปี หากเราอนุญาตให้ทำหนังสือ อนุญาติ หรือให้เช่าเป็นเดือนเป็นปีก็ได้เพื่อใช้เป็นหลักฐานกรณี เกิดการฟ้องร้องกันเกิดขึ้น
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน กรมที่ดิน

ลงประกาศขายที่ดินบนเว็บลงประกาศฟรีอย่างไรให้น่าสนใจ


ลงประกาศขายที่ดินบนเว็บลงประกาศฟรีอย่างไรให้น่าสนใจ
ผู้ที่จะซื้อที่ดินต้องตรวจสอบที่ดิน โฉนดอย่างรอบครอบเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง
เพราะที่ดินมีราคาแพงหากเกิดข้อผิดพลาดอาจทำให้เราเสียเงินไปจำนวนมาก
และอาจไม่ได้ที่ดินตรงตามที่เราต้องการ
หวังว่าข้อมูลบทความนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่กำลังวางแผนจะซื้อที่ดิน
ให้สามารถซื้อที่ดินได้ประสบความสำเร็จไม่โดนกลโกง และได้ที่ดินที่ดี
ถูกใจผู้ซื้อ สามารถนำมาทำประโยชน์สร้างบ้าน ทำกิจการ ลงทุนทำธุรกิจได

วันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

BANNER ANIMATION THAIAREA


สร้างเพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับการจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์
ลงประกาศขายที่ดินบนเว็บลงประกาศฟรีอย่างไรให้น่าสนใจ
ผู้ที่จะซื้อที่ดินต้องตรวจสอบที่ดิน โฉนดอย่างรอบครอบเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง เพราะที่ดินมีราคาแพงหากเกิดข้อผิดพลาดอาจทำให้เราเสียเงินไปจำนวนมาก 
และอาจไม่ได้ที่ดินตรงตามที่เราต้องการ
หวังว่าข้อมูลบทความนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่กำลังวางแผนจะซื้อที่ดิน
ให้สามารถซื้อที่ดินได้ประสบความสำเร็จไม่โดนกลโกง
และได้ที่ดินที่ดี ถูกใจผู้ซื้อ สามารถนำมาทำประโยชน์สร้างบ้าน
ทำกิจการ ลงทุนทำธุรกิจได


สนับสนุนโดย
บริษัท สุรินทร์อยู่เจริญ จำกัด


วิธีตรวจสอบโฉนดที่ดินจริงหรือปลอมรู้ได้อย่างไร


วิธีตรวจสอบโฉนดที่ดินจริงหรือปลอมรู้ได้อย่างไร
โฉนดที่ดินมีหลายแบบหลายรุ่นแต่ในปัจจุบันจะมีขนาด 24x36ซม. กระดาษมีลักษณะเส้นใยพิเศษสีเหลืองผลิตจากต่างประเทศป้องกันการปลอมแปลง มีลายน้ำเป็นรูปครุฑถ้าส่องดู โฉนดที่ดินที่ถือเป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินคือโฉนด นส.4จ วิธีตรวจสอบโฉนดที่ดินมีดังนี้
วิธีตรวจสอบระวางหรือแผนที่บนโฉนด
วิธีตรวจสอบโฉนดที่ดินจริงหรือปลอมรู้ได้อย่างไร
ระวางจะแสดงตำแหน่งพื้นที่ดิน และขนาดแปลงของที่ดินที่ดิน จะมี “หมายเลขระวางแผนที่” ตามสถานที่ตั้งของโฉนด ซึ่งเวลาตรวจสอบที่ดินต้องดูคู่กับ “หมายเลขที่ดิน” คือหมายเลขที่ดินที่กำกับบนแนวเขตแปลงที่ดินทุกแปลงภายในแปลงย่อย
วิธีตรวจสอบรายการจดทะเบียนโฉนดที่ดิน
มีประเภทการจดทะเบียน มีหลายประเภทแตกต่างกันไป เช่น ประเภทบุริมะสิทธิ ประเภทภารติดพันในอสังหาริมทรัพย์ ประเภทสิทธิเหนือพื้นดิน ประเภทสิทธิเก็บกิน ประเภทภาระจำยอม ประเภทโอนมรดก ประเภทปลอดจำนอง หากมีรายการจดทะเบียนจะส่งผลต่อที่ดินด้วย
วิธีตรวจสอบการเขียนของเจ้าหน้าที่
ลายเซ็นของเจ้าหน้าที่จะเซ็นด้วยหมึกสีดำ มีปั๊มตรายางชื่อคนเซ็นกำกับไว้ พร้อมกับลงวันที่ หากมีการขีดฆ่าแก้ข้อความให้ใช้หมึกแดงขีดฆ่าให้เห็นข้อความเดิม แล้วเขียนเติมข้อความใหม่เข้าไปแล้วเซ็นชื่อพร้อมประทับตรากำกับ ลงวันที่กำกับเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารโฉนดที่ดิน
วิธีตรวจสอบเลขที่ดิน
เลขที่ดินจะเขียนอยู่ด้านบนทางด้านซ้ายมือของเอกสารโฉนดที่ดิน คือหมายเลขประจำตัวที่ดินแปลงย่อยแต่ละแปลงในระวางแผนที่ และจะแสดงบนแผนที่ในโฉนดที่ดินด้วย
วิธีตรวจสอบหมายเลขโฉนดที่ดิน
หมายเลขโฉนดจะบอกว่าใช้แบบพิมพ์หมายเลขอะไร ซึ่งจะอยู่ด้านบนทางขวามือของโฉนดที่ดิน ส่วนหมายเลขแบบพิมพ์โฉนดจะมีหมายเลขประจำตัวแบบพิมพ์ ซึ่งจะอยู่ด้านล่างสุดของโฉนด เพื่อใช้ควบคุมแบบพิมพ์ทั้งหมดว่าพิมพ์จำนวนเท่าไหร่ ที่จังหวดไหนเท่าไหร่ มีรหัสลับป้องกันการปลอมแปลงโฉนดด้วย
วิธีตรวจสอบเลขหน้าสำรวจ
เลขหน้าสำรวจ คือหมายเลขแฟ้ม จะอยู่ถัดจากเลขที่ดิน ที่เก็บเรื่องราวของที่ดินแต่ละแปลงเก็บเป็บเอกสารต่างๆที่สำคัญเกี่ยวกับที่ดินตามท้องที่นั้นๆ
วิธีตรวจสอบมาตราส่วนแผนที่ ในโฉนด
มาตราส่วนขนาดที่แสดงในแผ่นระวางแผนที่ กับขนาดที่แสดงในตัวโฉนดอาจแตกต่างกันเพราะระวางจะเล็กกว่าเพราะมีแปลงย่อยจำนวนมาก แต่ในโฉนดจะใช้มาตราส่วนใหญ่กว่าเพราะมีเพียงแปลงเดียว มาตราส่วนที่แสดงในโฉนดต้องดูให้ถูกต้องว่าใช้มาตราส่วนใดในการวัดขนาดที่ดิน วิธีตรวจสอบรูปแผนที่ในโฉนดจะมีอยู่สามสี
เส้นแบบสีดำ เป็นเส้นแสดงแนวเขตแปลงที่ดินแบบปกติ
เส้นแบ่งสีเขียวเป็นเส้นแสดงแนวแบ่งที่ดินที่มีการมีการแบ่งแยกเพิ่มเติม ในแผนที่โฉนดแปลงเดิม
เส้นแบ่งสีแดงจะแสดงเขตเป็นส่วนแปลงคงเหลือ
วิธีตรวจสอบตราประจำตำแหน่งของเจ้าพนักงานที่ดิน
จะมีตราอยู่สองตำแหน่งตำแหน่งแรกจะเป็นตราประทับตรงลายเซ็นเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด หรือสาขาด้านหน้าโฉนดที่ดิน เพื่อเซ็นออกโฉนดที่ดิน ส่วนตราประทับที่สองเป็นตราประทับลายเซ็นเจ้าพนักงานที่ดินในการเซ็นจดทะเบียนสิทธิหรือนิติกรรม
ดังนั้นจะต้องอ่านตรวจดูทุกรายการให้รอบคอบหากไม่เข้าใจให้ถามเจ้าหน้าที่ ก่อนซื้อที่ดินต้องมีการตรวจสอบโฉนดให้รอบคอบด้วยว่าเป็นของจริงหรือไม่ ก่อนกำการซื้อขาย หรือรับจำนอง ขายฝากเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพปลอมแปลงเอกสารสิทธ์ที่ดินมาหลอกขายเรา